Skip to content

Deze website wordt beheerd door de Nederlandse Tandartsen Coöperatie, hier NLTCO genoemd, gevestigd aan de Reitscheweg 1, 5232 BX ’s-Hertogenbosch. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kunt u terecht op het e-mailadres hr@nltco.nl

Aansprakelijkheid

NLTCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. NLTCO is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. NLTCO is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. NLTCO oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd. NLTCO behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen eigendom zijn en blijven van NLTCO. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NLTCO. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de NLTCO of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

NLTCO vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. Dit doen we overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel van de verwerking

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam;
  • persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail;
  • persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals etnische achtergrond, geloofsovertuiging, lichamelijke- en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • sollicitaties;
  • overeenkomsten/contracten;
  • wettelijke verplichtingen, waaronder administratieverplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij in sommige gevallen gebruik van een derde partij voor o.a. werving & selectie, salarisadministratie, accountancy en ICT. U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens ook aan anderen mogen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken te voldoen.

Bewaartermijn

NLTCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

4. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

5. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerkt hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in bepaalde gevallen door ons te laten overdragen. Steeds zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen wij u om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hr@nltco.nl
Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen binnen 14 dagen reageren op uw verzoek. Indien deze vraag te complex is, kan die termijn worden verlengd met nogmaals 14 dagen.

6. Klacht

Indien u meent dat er inbreuken op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gepleegd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij NLTCO, via hr@nltco.nl of per post. Indien deze interne klachtenafhandeling niet tot een oplossing leidt, staat het de betrokkene vrij om zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit.

Back To Top